SCOPUL REÅ¢ELEI NATURA 2000

  • SÄ pÄstreze natura în toatÄ diversitatea ei actualÄ (pÄsÄrile, animalele, florile, plantele Èi arborii împreunÄ cu habitatul lor natural).
  • SÄ protejeze speciile rare sau pe cale de dispariÈie, precum Èi habitatele naturale ale acestora.
  • SÄ creeze o legÄturÄ armonioasÄ între naturÄ Èi oameni, astfel încât necesitatea ocrotirii naturii sÄ nu împiedice dezvoltarea economico–socialÄ fireascÄ, la care aspirÄ oamenii.
  • SÄ creeze condiÈii favorabile pentru dezvoltarea durabilÄ a aÈezÄrilor umane, aflate în perimetrul ariilor naturale protejate sau în vecinÄtatea lor, prin promovarea activitÄÈilor economice care nu dÄuneazÄ sau distrug natura.
  • SÄ împace douÄ nevoi vitale ale oamenilor: de a obÈine venituri pentru asigurarea existenÅ£ei Èi de a trÄi într-un mediu curat Èi sÄnÄtos.

Ariile naturale protejate sunt cea mai bunÄ soluÈie de conservare Èi utilizare durabilÄ a resurselor naturale, care formeazÄ patrimoniul natural din statele membre ale Uniunii Europene.

AcÈiunea practicÄ de protecÈie a biodiversitÄÈii poate fi eficientÄ numai cu sprijinul populaÈiei locale Èi al comunitÄÈilor lor.

Siturile Natura 2000 propuse de ÈÄrile membre UE totalizeazÄ 18% din suprafaÈa Uniunii Europene.

Prin valoarea ridicatÄ a biodiversitÄÈii pe care o are, România aduce o contribuÈie importantÄ la ReÅ£eaua EcologicÄ EuropeanÄ.