PROIECTUL

Planuri de management pentru siturile NATURA 2000: ROSCI0014, ROSCI0106 și ROSCI0203

Cod SMIS-CSNR: 35636

Proiect co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului  Operaţional Sectorial Mediu.

Beneficiar:
Localizare:
Agenţia Română de Consultanţă (ARC)
Siturile Natura 2000 – arii protejate:
  • ROSCI0014 – Bucşani, judeţul Dâmboviţa
  • ROSCI0106 – Lunca Mijlocie a Argeşului, judeţele Dâmboviţa și Giurgiu
  • ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi, judeţul Argeș
Durata de implementare:
18 luni, 01.10.2011 - 31.03.2013Proiectul îşi propune să elaboreze planurile de management ale celor 3 situri, document oficial ce stabileşte cadrul general de desfăşurare, în următorii ani, a acţiunilor promovate pentru îndeplinirea obiectivelor fiecărei arii protejate și care va sta la baza activităţilor factorilor responsabili. Totodată, prin proiect se asigură conştientizarea şi educarea populaţiei cu privire la rolul şi importanţa conservării şi protejării siturilor Natura 2000.


MISIUNE ŞI OBIECTIVE:

Conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea biodiversităţii în siturile: ROSCI0014, ROSCI0106 şi ROSCI0203.
Asigurarea protecţiei mediului în cele 3 situri, ce fac parte din Reţeaua ecologică Natura 2000, prin dezvoltarea unui suport managerial complex şi eficient pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului natural şi prin conştientizarea populaţiei locale privind conservarea şi protejarea naturii.
Elaborarea planurilor de management ale siturilor, în concordană cu măsurile de conservare a patrimoniului natural în ariile naturale protejate ale reţelei Natura 2000.
Ameliorarea calităii mediului, prin elaborarea măsurilor de reducere a vulnerabilităţii biodiversităţii şi diminuarea riscurilor de degradare a elementelor naturale din interiorul siturilor.
Creşterea gradului de conştientizare publică, informare şi consultare privind importanţa conservării, protejării şi creşterii biodiversităţii în siturile: ROSCI0014, ROSCI0106 şi ROSCI0203.
Îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaiei locale, prin ameliorarea factorilor de mediu și reducerea poluării, care au efecte benefice asupra sănătăţii populaţiei şi consecinţe pozitive în plan economic.
Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.
Proiectul contribuie la conservarea şi protejarea elementelor naturale, cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic etc., în cele 3 situri, prin crearea unui suport managerial eficient şi stringent necesar.

Necesitatea elaborării proiectului se datorează absenţei unei structuri de management a ariilor naturale protejate, fapt ce poate conduce la o degradare ireversibilă a capitalului natural, cum ar fi dispariţia unor specii sau habitate. Elaborarea planurilor de management are ca prioritate principiul conservării durabile a speciilor de importanţă comunitară.


Ariile naturale protejate, care acoperă în prezent 19,29% din suprafaţa ţării, parte din ele fiind incluse în reţeaua europeană Natura 2000, au un rol deosebit de important în menţinerea valorilor naturale şi culturale, a serviciilor de mediu şi promovarea unor modele viabile de dezvoltare locală durabilă.

Activităile care vor trebui realizate și continuate după finalizarea proiectului:

  • Monitorizarea proiectului;
  • Lărgirea bazei de date prin extinderea inventarierii la toate speciile importante de floră şi faună;
  • Regenerarea unor specii de faună şi floră aflate într-o stare vulnerabilă;
  • Acţiuni de ecologizare periodică;
  • Extinderea conştientizării despre rolul şi importanţa ariei protejate la toate segmentele populaţiei locale;
  • Acţiuni de consolidare a unei atitudini pozitive a populaţiei faţă de problemele mediului.