PROIECTUL

Planuri de management pentru siturile NATURA 2000: ROSCI0014, ROSCI0106 Èi ROSCI0203

Cod SMIS-CSNR: 35636

Proiect co-finanat din Fondul European de Dezvoltare RegionalÄ în cadrul Programului  OperaÅ£ional Sectorial Mediu.

Beneficiar:
Localizare:
AgenÅ£ia RomânÄ de ConsultanÅ£Ä (ARC)
Siturile Natura 2000 – arii protejate:
  • ROSCI0014 – BucÅani, judeÅ£ul DâmboviÅ£a
  • ROSCI0106 – Lunca Mijlocie a ArgeÅului, judeÅ£ele DâmboviÅ£a Èi Giurgiu
  • ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la NegraÅi, judeÅ£ul ArgeÈ
Durata de implementare:
18 luni, 01.10.2011 - 31.03.2013Proiectul îÅi propune sÄ elaboreze planurile de management ale celor 3 situri, document oficial ce stabileÅte cadrul general de desfÄÅurare, în urmÄtorii ani, a acÅ£iunilor promovate pentru îndeplinirea obiectivelor fiecÄrei arii protejate Èi care va sta la baza activitÄÅ£ilor factorilor responsabili. TotodatÄ, prin proiect se asigurÄ conÅtientizarea Åi educarea populaÅ£iei cu privire la rolul Åi importanÅ£a conservÄrii Åi protejÄrii siturilor Natura 2000.


MISIUNE ÅI OBIECTIVE:

Conservarea, protejarea Åi îmbunÄtÄÅ£irea biodiversitÄÅ£ii în siturile: ROSCI0014, ROSCI0106 Åi ROSCI0203.
Asigurarea protecÅ£iei mediului în cele 3 situri, ce fac parte din ReÅ£eaua ecologicÄ Natura 2000, prin dezvoltarea unui suport managerial complex Åi eficient pentru administrarea Åi gestionarea patrimoniului natural Åi prin conÅtientizarea populaÅ£iei locale privind conservarea Åi protejarea naturii.
Elaborarea planurilor de management ale siturilor, în concordanÄ cu mÄsurile de conservare a patrimoniului natural în ariile naturale protejate ale reÅ£elei Natura 2000.
Ameliorarea calitÄii mediului, prin elaborarea mÄsurilor de reducere a vulnerabilitÄÅ£ii biodiversitÄÅ£ii Åi diminuarea riscurilor de degradare a elementelor naturale din interiorul siturilor.
CreÅterea gradului de conÅtientizare publicÄ, informare Åi consultare privind importanÅ£a conservÄrii, protejÄrii Åi creÅterii biodiversitÄÅ£ii în siturile: ROSCI0014, ROSCI0106 Åi ROSCI0203.
ÎmbunÄtÄÅ£irea standardului de viaÅ£Ä al populaiei locale, prin ameliorarea factorilor de mediu Èi reducerea poluÄrii, care au efecte benefice asupra sÄnÄtÄÅ£ii populaÅ£iei Åi consecinÅ£e pozitive în plan economic.
ProtecÅ£ia Åi îmbunÄtÄÅ£irea calitÄÅ£ii mediului Åi a standardelor de viaÅ£Ä în România, urmÄrindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.
Proiectul contribuie la conservarea Åi protejarea elementelor naturale, cu valoare deosebitÄ sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic etc., în cele 3 situri, prin crearea unui suport managerial eficient Åi stringent necesar.

Necesitatea elaborÄrii proiectului se datoreazÄ absenÅ£ei unei structuri de management a ariilor naturale protejate, fapt ce poate conduce la o degradare ireversibilÄ a capitalului natural, cum ar fi dispariÅ£ia unor specii sau habitate. Elaborarea planurilor de management are ca prioritate principiul conservÄrii durabile a speciilor de importanÅ£Ä comunitarÄ.


Ariile naturale protejate, care acoperÄ în prezent 19,29% din suprafaÅ£a Å£Ärii, parte din ele fiind incluse în reÅ£eaua europeanÄ Natura 2000, au un rol deosebit de important în menÅ£inerea valorilor naturale Åi culturale, a serviciilor de mediu Åi promovarea unor modele viabile de dezvoltare localÄ durabilÄ.

ActivitÄile care vor trebui realizate Èi continuate dupÄ finalizarea proiectului:

  • Monitorizarea proiectului;
  • LÄrgirea bazei de date prin extinderea inventarierii la toate speciile importante de florÄ Åi faunÄ;
  • Regenerarea unor specii de faunÄ Åi florÄ aflate într-o stare vulnerabilÄ;
  • AcÅ£iuni de ecologizare periodicÄ;
  • Extinderea conÅtientizÄrii despre rolul Åi importanÅ£a ariei protejate la toate segmentele populaÅ£iei locale;
  • AcÅ£iuni de consolidare a unei atitudini pozitive a populaÅ£iei faÅ£Ä de problemele mediului.