POIANA CU NARCISE DE LA NEGRAÅI

NoutÄÈi pe www.narcise.ro !

Regulamentul ariei protejate Poiana cu narcise de la NegraÈi:

Poiana cu narcise de la NegraÅi este un sit Natura 2000, cod ROSCI0203, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului Åi DezvoltÄrii Durabile nr. 1964/2007, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului Èi PÄdurilor nr. 2387/ 2011 ca parte integrantÄ a reÅ£elei ecologice europene Natura 2000 în România, arie protejatÄ de interes naÅ£ional cu o suprafaÅ£Ä de 4,1 ha. 

Poiana cu narcise de la negrasi

Tipul de habitat care se regÄseÅte în situl Poiana cu narcise de la NegraÅi este:

  • 3260 – Cursuri de apÄ din zona de câmpie pânÄ în etajul montan, cu vegetaÅ£ie din Ranunculion fluitantis Åi Callitricho-Batrachion.

Situl Poiana cu narcise de la NegraÅi se aflÄ amplasat în lunca râului Dâmbovnic, afluent de dreapta al râului Neajlov, la 1 km de centrul comunei NegraÅi, înspre localitatea Mozacu, Åi la aproximativ 15 km distanÅ£Ä spre sud de autostrada A1 BucureÅti-PiteÅti.

Din punct de vedere administrativ-teritorial, perimetrul aparÅ£ine comunei NegraÅi, judeÅ£ul ArgeÅ, parte a Regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia.

Aria prezintÄ un relief de luncÄ specific zonei de câmpie, aceasta fÄcând parte din unitatea geomorfologicÄ Câmpia Teleormanului, subunitate a Câmpiei Române.

Apele de suprafaÅ£Ä sunt reprezentate de râul Dâmbovnic, care izvorÄÅte din Câmpia PiemontanÄ PiteÅti Èi care prezintÄ un debit mic de apÄ, o parte a cursului sÄu superior având apÄ doar temporar.

ImportanÅ£a sitului este datÄ de prezenÅ£a speciei de narcise Narcissus poeticus L.ssp.radiiflorus (Salisb.) Baker.

Narcisele sunt denumite de localnici coprine, caracteristica lor fiind datÄ de tulpinile mai subiri Èi frunzele mai înguste, decât la alte specii de narcise, floarea având o coronula cu margini roÈii Èi petale de culoare deschisÄ, alb-gÄlbui.

DatoritÄ poziÅ£iei sudice a arealului protejat, narcisele înfloresc la sfârÅitul lunii aprilie Åi se menÅ£in în floare pânÄ la sfârÅitul lunii mai.

Zona este ocrotitÄ pentru valoarea ÅtiinÅ£ificÄ a speciei Åi pentru valoarea peisagisticÄ a covorului de narcise.

Situl este constituit dintr-un mozaic de habitate reprezentate de pajiÅti mezofile, coaste uÅor uscate, un râu cu pat de pietriÅ, repede curgÄtor (Râul Dâmbovnic) Åi zone cu exces de umiditate (bÄlite).

DatoritÄ biotopurilor diverse, situl este bogat în specii de plante, câteva gÄsindu-se Åi pe Lista RoÅie a României: Knautia macedonica, Orchis laxiflora ssp. elegans, Myosotis discolor. AlÄturi de acestea sunt Åi specii caracteristice zonei de deal Åi munte: Montia verna, Potentilla erecta, Ranunculus flammula, Ranunculus aquatilis, Taraxacum palustre.

Situl Poiana cu narcise de la NegraÅi, prin poziÅ£ia sa geograficÄ, prin tipul de climat, dar Åi prin influenÅ£ele antropice mai crescute, deÅ£ine 78 de specii cormofite.

De remarcat este faptul cÄ aceastÄ specie de narcise reprezintÄ un indicator pentru solurile jilave, cu o umezire mijlocie.

Protejarea Åi conservarea speciei de narcise este pusÄ în pericol de pÄÈunatul intensiv Åi recoltarea necontrolatÄ a acestora în perioada lor de înflorire.