LUNCA MIJLOCIE A ARGEŞULUI

 

05 octombrie 2015

CONSULTARE FACTORI INTERESAȚI REGULAMENT ROSCI0106

Agenția Română de Consultanță, în calitate de custode al sitului de importanţă comunitară ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului, conform convenţiei de custodie nr.  289/28.11.2011, încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, modificată prin actul adițional nr. 1 din 20.11.2014, derulează procesul de elaborare a regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare şi a Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare;

Anexăm prezentei invitaţii proiectul de Regulament al ariei naturale protejate menţionată anterior și aşteptăm cu interes punctul dumneavoastră de vedere însoţit de observaţii şi comentarii până cel târziu joi, 22 octombrie 2015, la adresa de e-mail: mediu@a-r-c.ro sau fax: 021.311.84.34.

Extras din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„Art. 4 - 35. regulament al ariei naturale protejate - documentul în care se includ toate prevederile legate de activităţile umane permise şi modul lor de aprobare, precum şi activităţile restricţionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;

Art. 21 - (2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/structurile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul autorităţilor publice centrale interesate. În cazul în care nu există custozi sau în situaţia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanţare naţională/europeană, acestea pot fi elaborate şi de alte entităţi, urmând să fie însuşite de către custozi, în procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora.

Art. 21 - (4) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.”

Persoană de contact: Ionuț RĂTEZANU, e-mail: mediu@a-r-c.ro, telefon: 021.311.84.33.

21 septembrie 2015, ANUNȚ

 
Agenția Română de Consultanță având sediul în strada Berzei nr. 16A, sector 1, Bucureşti, titular al Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului - situat în localitățile: Florești-Stoenești, Găiseni, Vânătorii Mici din județul Giurgiu și Corbii Mari, Costeștii din Vale, Găești, Mogoșani, Mătăsaru, Odobești, Petrești, Potlogi, Uliești din județul Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmbovița din strada Calea Ialomiței nr. 1, Târgoviște, județul Dâmbovița, de luni până vineri între orele 09:00 – 12:00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

18 septembrie 2015, ANUNȚ:

Agenția Română de Consultanță având sediul în strada Berzei nr. 16A, sector 1, Bucureşti, titular al Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului - situat în localitățile: Florești-Stoenești, Găiseni, Vânătorii Mici din județul Giurgiu și Corbii Mari, Costeștii din Vale, Găești, Mogoșani, Mătăsaru, Odobești, Petrești, Potlogi, Uliești din județul Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmbovița din strada Calea Ialomiței nr. 1, Târgoviște, județul Dâmbovița, de luni până vineri între orele 09:00 – 12:00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

Consultare factori interesaţi pentru "Elaborare Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului”

Agenția Română de Consultanță, în calitate de custode al sitului de importanţă comunitară ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului, conform convenţie de custodie nr.  289/28.11.2011, încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, derulează procesul de elaborare a regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare şi a Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare,

Anexăm prezentei invitaţii proiectul de Regulament al ariei naturale protejate menţionată anterior și aşteptăm cu interes punctul dumneavoastră de vedere însoţit de observaţii şi comentarii pe adresa de corespondenţă str. Berzei nr. 16 A, sector 1, București până cel târziu miercuri 10 decembrie 2014 data poştei sau la adresa de e-mail: mediu@a-r-c.ro până cel târziu vineri 12 decembrie 2014.

Extras din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare:

“Art. 4 - 35. regulament al ariei naturale protejate - documentul în care se includ toate prevederile legate de activităţile umane permise şi modul lor de aprobare, precum şi activităţile restricţionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;

Art. 21 - (2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/structurile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul autorităţilor publice centrale interesate. În cazul în care nu există custozi sau în situaţia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanţare naţională/europeană, acestea pot fi elaborate şi de alte entităţi, urmând să fie însuşite de către custozi, în procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora.

Art. 21 - (4) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.”

Persoană de contact: Ionuț RĂTEZANU, e-mail mediu@a-r-c.ro, telefon 021/311.84.33.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunca Mijlocie a Argeşului este un sit Natura 2000, cod ROSCI0106, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/ 2007, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi are o suprafaţă de 3614 ha, având un relief caracteristic de luncă de câmpie.

Situl Lunca Mijlocie a Argeşului a fost declarat arie naturală protejată de interes comunitar, datorită prezenţei următoarelor habitate şi specii:

Tipuri de habitate:

  • 91E0* – Păduri aluviale cu Alnus glutinosa (Arin negru) şi Fraxinus excelsior (Frasin) cu speciile de Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae;
  • 91F0 – Păduri ripariene mixte cu Quercus robur (Stejar), Ulmus laevis (Velniș), Fraxinus excelsior (Frasin) sau Fraxinus angustifolia (Frasin de câmp), din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
  • 92A0 – Zăvoaie cu Salix alba (Salcie) şi Populus alba (Plop alb).

Specii de mamifere:

  • 1355 – Lutra lutra (Vidră, Lutră).

Specii de amfibieni şi reptile:

  • 1188 – Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie).

Specii de peşti:

  • 1130 – Aspius aspius (Avat);
  • 1149 – Cobitis taenia (Zvârlugă);
  • 2511 – Gobio kessleri (Porcuşor de nisip);
  • 1146 – Sabanejewia aurata (Dunariţă).

 Din punct de vedere administrativ-teritorial, situl Lunca Mijlocie a Argeşului se află amplasat în judeţul Giurgiu localităţile: Floreşti-Stoeneşti (<1%), Găiseni (8%), Vânătorii Mici (3%) şi judeţul Dâmboviţa localităţile: Corbii Mari (3%), Costeştii din Vale (6%), Găeşti (<1%), Mogoşani (12%), Mătăsaru (5%), Odobeşti (15%), Petreşti (10%), Potlogi (5%), Ulieşti (6%).

Situl reprezintă un sector de delimitare geomorfologică între două subunităţi ale Câmpiei Române, şi anume Câmpia Găvanu la vest şi Câmpia Titu la est.

Lunca Argeşului este alcătuită din materiale transportate şi depuse de râu, caracterizate printr-o mare variaţie texturală şi mineralogică. Textura depozitelor este mai grosieră în apropierea albiei şi din ce în ce mai fină spre terasă.

Vegetaţia luncii din lungul râului este constituită din plopi salcii si dintr-un amestec din cele două specii principale în proportii variabile. De asemenea, se întâlnesc pâlcuri de arin si frasin.

Prezenţa habitatelor de tipul pădurilor aluviale cu arin negru, frasin şi zăvoaielor de salcie albă şi plop alb reprezintă o caracteristică importantă a sitului. Tipurile de pădure caracteristice sunt de ariniş negru şi zăvoaie de arin negru. Stratul arborilor, compus din arin negru, exclusiv sau cu amestec redus de frasin, velniş, plop negru şi alb, sălcii, jugastru, are înălţimi de 20 – 25 m la 100 de ani. Specia edificatoare este reprezentată de arin negru (Alnus glutinosa).

De importanţă pentru Lunca Mijlocie a Argeşului este populaţia rezidentă de buhai de baltă cu burta roşie (Bombina bombina). Caracteristic pentru această specie este abdomenul viu colorat. Culoarea neagră este predominantă. Coloritul ventral este de avertizare, specia fiind deosebit de toxică. Este o specie diurnă, predominant acvatică. De remarcat că, Bombina bombina se înmulţeşte exclusiv în apă, prin urmare este complet dependentă de corpurile de apă.

Dintre speciile de talie mică, de importanţă mare pentru sit din punct de vedere al speciilor de peşti reofili (specii care îşi depun icrele numai în curentul apei) sunt: avatul, porcuşorul de nisip şi câra.

Avatul este o specie de pește răpitor care face parte din Familia Cyprinidae. Este protejat de Convenţia de la Berna a speciilor periclitate și apare pe Lista Roşie a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN). Primăvara, în lunile aprilie-iunie, avaţii migrează din lacuri către ape curgătoare pentru depunerea icrelor ce se fixează de pietre, pietriş şi plante de apă.

 

Porcuşorul de nisip (Gobio Kessleri) este o specie de talie mică, rezidentă în cadrul sitului. Prezintă o lungime de până la 16 cm, coloraţia fiind cenuşie argintie, cu reflexe albăstrui pe lături, unde se pot observa 8-9 pete mari alungite sau pătrate, întunecate, formând uneori o singură dungă. În cadrul Luncii, este răspândit în arealele cu substrat pietros.

Câra (Sabanejewia aurata) reprezintă o specie de talie mică, cu o lungime de 5-10 cm şi o coloraţie generală cafeniu-violaceu. Aparţine familiei Cobitidae. Se întâlneşte pe paturi pietroase şi se hrăneşte cu insecte şi larve, perioada de reproducere fiind în lunile aprilie - iunie.

Vidra (Lutra lutra) face parte din familia Mustelidae, subfamilia Canoidea. Se înrudește cu alte animale din aceeași familie, precum: herme linele, dihorii, nevăstuicile, jderii și viezurii. Este un mamifer adaptat la viaa acvatică, foarte activ în timpul nopii și se hrănește cu pești, broaște, raci și alte never tebrate acvatice. Din cauza vânatului excesiv pentru blana foarte valoroasă, astăzi vidra este un animal protejat de lege.

NOUTATI!