LUNCA MIJLOCIE A ARGEÅULUI

 

05 octombrie 2015

CONSULTARE FACTORI INTERESAÈI REGULAMENT ROSCI0106

AgenÈia RomânÄ de ConsultanÈÄ, în calitate de custode al sitului de importanÅ£Ä comunitarÄ ROSCI0106 Lunca Mijlocie a ArgeÈului, conform convenÅ£iei de custodie nr.  289/28.11.2011, încheiatÄ cu Ministerul Mediului Åi PÄdurilor, modificatÄ prin actul adiÈional nr. 1 din 20.11.2014, deruleazÄ procesul de elaborare a regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a ArgeÈului în conformitate cu OrdonanÅ£a de urgenÅ£Ä a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei Åi faunei sÄlbatice, aprobatÄ cu modificÄri Åi completÄri prin Legea nr. 49/2011, cu modificÄrile Èi completÄrile ulterioare Åi a Ordinului ministrului mediului Èi schimbÄrilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare Åi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificÄrile Èi completÄrile ulterioare;

AnexÄm prezentei invitaÅ£ii proiectul de Regulament al ariei naturale protejate menÅ£ionatÄ anterior Èi aÅteptÄm cu interes punctul dumneavoastrÄ de vedere însoÅ£it de observaÅ£ii Åi comentarii pânÄ cel târziu joi, 22 octombrie 2015, la adresa de e-mail: mediu@a-r-c.ro sau fax: 021.311.84.34.

Extras din OrdonanÅ£a de urgenÅ£Ä a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei Åi faunei sÄlbatice, aprobatÄ cu modificÄri Åi completÄri prin Legea nr. 49/2011, cu modificÄrile Èi completÄrile ulterioare:

„Art. 4 - 35. regulament al ariei naturale protejate - documentul în care se includ toate prevederile legate de activitÄÅ£ile umane permise Åi modul lor de aprobare, precum Åi activitÄÅ£ile restricÅ£ionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;

Art. 21 - (2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesitÄ structuri de administrare special constituite, planurile de management Åi regulamentele se elaboreazÄ de cÄtre custozii acestora, se avizeazÄ de cÄtre AgenÅ£ia NaÅ£ionalÄ pentru ProtecÅ£ia Mediului/structurile din subordinea acesteia, dupÄ caz, Åi se aprobÄ prin ordin al conducÄtorului autoritÄÅ£ii publice centrale pentru protecÅ£ia mediului Åi pÄdurilor, cu avizul autoritÄÅ£ilor publice centrale interesate. În cazul în care nu existÄ custozi sau în situaÅ£ia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanÅ£are naÅ£ionalÄ/europeanÄ, acestea pot fi elaborate Åi de alte entitÄÅ£i, urmând sÄ fie însuÅite de cÄtre custozi, în procesul elaborÄrii Åi, respectiv, al aprobÄrii acestora.

Art. 21 - (4) Respectarea planurilor de management Åi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritÄÅ£ile care reglementeazÄ activitÄÅ£i pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum Åi pentru persoanele fizice Åi juridice care deÅ£in sau care administreazÄ terenuri Åi alte bunuri Åi/sau care desfÄÅoarÄ activitÄÅ£i în perimetrul Åi în vecinÄtatea ariei naturale protejate.”

PersoanÄ de contact: IonuÈ RÄTEZANU, e-mail: mediu@a-r-c.ro, telefon: 021.311.84.33.

21 septembrie 2015, ANUNÈ

 
AgenÈia RomânÄ de ConsultanÈÄ având sediul în strada Berzei nr. 16A, sector 1, BucureÅti, titular al Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a ArgeÈului - situat în localitÄÈile: FloreÈti-StoeneÈti, GÄiseni, VânÄtorii Mici din judeÈul Giurgiu Èi Corbii Mari, CosteÈtii din Vale, GÄeÈti, MogoÈani, MÄtÄsaru, OdobeÈti, PetreÈti, Potlogi, UlieÈti din judeÈul DâmboviÈa, anunÅ£Ä publicul interesat asupra depunerii solicitÄrii de obÅ£inere a avizului de mediu pentru planul menÅ£ionat Åi declanÅarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatÄ la sediul AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului DâmboviÈa din strada Calea IalomiÈei nr. 1, TârgoviÈte, judeÈul DâmboviÈa, de luni pânÄ vineri între orele 09:00 – 12:00.

ObservaÅ£ii/comentarii Åi sugestii se primesc în scris la sediul AgenÈiei pentru ProtecÈia Mediului DâmboviÈa, în termen de 15 zile de la data publicÄrii anunÅ£ului.

18 septembrie 2015, ANUNÈ:

AgenÈia RomânÄ de ConsultanÈÄ având sediul în strada Berzei nr. 16A, sector 1, BucureÅti, titular al Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a ArgeÈului - situat în localitÄÈile: FloreÈti-StoeneÈti, GÄiseni, VânÄtorii Mici din judeÈul Giurgiu Èi Corbii Mari, CosteÈtii din Vale, GÄeÈti, MogoÈani, MÄtÄsaru, OdobeÈti, PetreÈti, Potlogi, UlieÈti din judeÈul DâmboviÈa, anunÅ£Ä publicul interesat asupra depunerii solicitÄrii de obÅ£inere a avizului de mediu pentru planul menÅ£ionat Åi declanÅarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatÄ la sediul AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului DâmboviÈa din strada Calea IalomiÈei nr. 1, TârgoviÈte, judeÈul DâmboviÈa, de luni pânÄ vineri între orele 09:00 – 12:00.

ObservaÅ£ii/comentarii Åi sugestii se primesc în scris la sediul AgenÈiei pentru ProtecÈia Mediului DâmboviÈa, în termen de 18 zile de la data publicÄrii anunÅ£ului.

Consultare factori interesaÅ£i pentru "Elaborare Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a ArgeÈului”

AgenÈia RomânÄ de ConsultanÈÄ, în calitate de custode al sitului de importanÅ£Ä comunitarÄ ROSCI0106 Lunca Mijlocie a ArgeÈului, conform convenÅ£ie de custodie nr.  289/28.11.2011, încheiatÄ cu Ministerul Mediului Åi PÄdurilor, deruleazÄ procesul de elaborare a regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a ArgeÈului în conformitate cu OrdonanÅ£a de urgenÅ£Ä a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei Åi faunei sÄlbatice, aprobatÄ cu modificÄri Åi completÄri prin Legea nr. 49/2011, cu modificÄrile Èi completÄrile ulterioare Åi a Ordinului ministrului mediului Èi schimbÄrilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare Åi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificÄrile Èi completÄrile ulterioare,

AnexÄm prezentei invitaÅ£ii proiectul de Regulament al ariei naturale protejate menÅ£ionatÄ anterior Èi aÅteptÄm cu interes punctul dumneavoastrÄ de vedere însoÅ£it de observaÅ£ii Åi comentarii pe adresa de corespondenÅ£Ä str. Berzei nr. 16 A, sector 1, BucureÈti pânÄ cel târziu miercuri 10 decembrie 2014 data poÅtei sau la adresa de e-mail: mediu@a-r-c.ro pânÄ cel târziu vineri 12 decembrie 2014.

Extras din OrdonanÅ£a de urgenÅ£Ä a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei Åi faunei sÄlbatice, aprobatÄ cu modificÄri Åi completÄri prin Legea nr. 49/2011, cu modificÄrile Èi completÄrile ulterioare:

“Art. 4 - 35. regulament al ariei naturale protejate - documentul în care se includ toate prevederile legate de activitÄÅ£ile umane permise Åi modul lor de aprobare, precum Åi activitÄÅ£ile restricÅ£ionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;

Art. 21 - (2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesitÄ structuri de administrare special constituite, planurile de management Åi regulamentele se elaboreazÄ de cÄtre custozii acestora, se avizeazÄ de cÄtre AgenÅ£ia NaÅ£ionalÄ pentru ProtecÅ£ia Mediului/structurile din subordinea acesteia, dupÄ caz, Åi se aprobÄ prin ordin al conducÄtorului autoritÄÅ£ii publice centrale pentru protecÅ£ia mediului Åi pÄdurilor, cu avizul autoritÄÅ£ilor publice centrale interesate. În cazul în care nu existÄ custozi sau în situaÅ£ia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanÅ£are naÅ£ionalÄ/europeanÄ, acestea pot fi elaborate Åi de alte entitÄÅ£i, urmând sÄ fie însuÅite de cÄtre custozi, în procesul elaborÄrii Åi, respectiv, al aprobÄrii acestora.

Art. 21 - (4) Respectarea planurilor de management Åi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritÄÅ£ile care reglementeazÄ activitÄÅ£i pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum Åi pentru persoanele fizice Åi juridice care deÅ£in sau care administreazÄ terenuri Åi alte bunuri Åi/sau care desfÄÅoarÄ activitÄÅ£i în perimetrul Åi în vecinÄtatea ariei naturale protejate.”

PersoanÄ de contact: IonuÈ RÄTEZANU, e-mail mediu@a-r-c.ro, telefon 021/311.84.33.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunca Mijlocie a ArgeÅului este un sit Natura 2000, cod ROSCI0106, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului Åi DezvoltÄrii Durabile nr. 1964/ 2007, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului Èi PÄdurilor nr. 2387/2011, ca parte integrantÄ a reÅ£elei ecologice europene Natura 2000 în România Åi are o suprafaÅ£Ä de 3614 ha, având un relief caracteristic de luncÄ de câmpie.

Situl Lunca Mijlocie a ArgeÅului a fost declarat arie naturalÄ protejatÄ de interes comunitar, datoritÄ prezenÅ£ei urmÄtoarelor habitate Åi specii:

Tipuri de habitate:

  • 91E0* – PÄduri aluviale cu Alnus glutinosa (Arin negru) Åi Fraxinus excelsior (Frasin) cu speciile de Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae;
  • 91F0 – PÄduri ripariene mixte cu Quercus robur (Stejar), Ulmus laevis (VelniÈ), Fraxinus excelsior (Frasin) sau Fraxinus angustifolia (Frasin de câmp), din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
  • 92A0 – ZÄvoaie cu Salix alba (Salcie) Åi Populus alba (Plop alb).

Specii de mamifere:

  • 1355 – Lutra lutra (VidrÄ, LutrÄ).

Specii de amfibieni Åi reptile:

  • 1188 – Bombina bombina (Buhai de baltÄ cu burta roÅie).

Specii de peÅti:

  • 1130 – Aspius aspius (Avat);
  • 1149 – Cobitis taenia (ZvârlugÄ);
  • 2511 – Gobio kessleri (PorcuÅor de nisip);
  • 1146 – Sabanejewia aurata (DunariÅ£Ä).

 Din punct de vedere administrativ-teritorial, situl Lunca Mijlocie a ArgeÅului se aflÄ amplasat în judeÅ£ul Giurgiu localitÄÅ£ile: FloreÅti-StoeneÅti (<1%), GÄiseni (8%), VânÄtorii Mici (3%) Åi judeÅ£ul DâmboviÅ£a localitÄÅ£ile: Corbii Mari (3%), CosteÅtii din Vale (6%), GÄeÅti (<1%), MogoÅani (12%), MÄtÄsaru (5%), OdobeÅti (15%), PetreÅti (10%), Potlogi (5%), UlieÅti (6%).

Situl reprezintÄ un sector de delimitare geomorfologicÄ între douÄ subunitÄÅ£i ale Câmpiei Române, Åi anume Câmpia GÄvanu la vest Åi Câmpia Titu la est.

Lunca ArgeÅului este alcÄtuitÄ din materiale transportate Åi depuse de râu, caracterizate printr-o mare variaÅ£ie texturalÄ Åi mineralogicÄ. Textura depozitelor este mai grosierÄ în apropierea albiei Åi din ce în ce mai finÄ spre terasÄ.

VegetaÅ£ia luncii din lungul râului este constituitÄ din plopi salcii si dintr-un amestec din cele douÄ specii principale în proportii variabile. De asemenea, se întâlnesc pâlcuri de arin si frasin.

PrezenÅ£a habitatelor de tipul pÄdurilor aluviale cu arin negru, frasin Åi zÄvoaielor de salcie albÄ Åi plop alb reprezintÄ o caracteristicÄ importantÄ a sitului. Tipurile de pÄdure caracteristice sunt de ariniÅ negru Åi zÄvoaie de arin negru. Stratul arborilor, compus din arin negru, exclusiv sau cu amestec redus de frasin, velniÅ, plop negru Åi alb, sÄlcii, jugastru, are înÄlÅ£imi de 20 – 25 m la 100 de ani. Specia edificatoare este reprezentatÄ de arin negru (Alnus glutinosa).

De importanÅ£Ä pentru Lunca Mijlocie a ArgeÅului este populaÅ£ia rezidentÄ de buhai de baltÄ cu burta roÅie (Bombina bombina). Caracteristic pentru aceastÄ specie este abdomenul viu colorat. Culoarea neagrÄ este predominantÄ. Coloritul ventral este de avertizare, specia fiind deosebit de toxicÄ. Este o specie diurnÄ, predominant acvaticÄ. De remarcat cÄ, Bombina bombina se înmulÅ£eÅte exclusiv în apÄ, prin urmare este complet dependentÄ de corpurile de apÄ.

Dintre speciile de talie micÄ, de importanÅ£Ä mare pentru sit din punct de vedere al speciilor de peÅti reofili (specii care îÅi depun icrele numai în curentul apei) sunt: avatul, porcuÅorul de nisip Åi câra.

Avatul este o specie de peÈte rÄpitor care face parte din Familia Cyprinidae. Este protejat de ConvenÅ£ia de la Berna a speciilor periclitate Èi apare pe Lista RoÅie a Uniunii InternaÅ£ionale pentru Conservarea Naturii (IUCN). PrimÄvara, în lunile aprilie-iunie, avaÅ£ii migreazÄ din lacuri cÄtre ape curgÄtoare pentru depunerea icrelor ce se fixeazÄ de pietre, pietriÅ Åi plante de apÄ.

 

PorcuÅorul de nisip (Gobio Kessleri) este o specie de talie micÄ, rezidentÄ în cadrul sitului. PrezintÄ o lungime de pânÄ la 16 cm, coloraÅ£ia fiind cenuÅie argintie, cu reflexe albÄstrui pe lÄturi, unde se pot observa 8-9 pete mari alungite sau pÄtrate, întunecate, formând uneori o singurÄ dungÄ. În cadrul Luncii, este rÄspândit în arealele cu substrat pietros.

Câra (Sabanejewia aurata) reprezintÄ o specie de talie micÄ, cu o lungime de 5-10 cm Åi o coloraÅ£ie generalÄ cafeniu-violaceu. AparÅ£ine familiei Cobitidae. Se întâlneÅte pe paturi pietroase Åi se hrÄneÅte cu insecte Åi larve, perioada de reproducere fiind în lunile aprilie - iunie.

Vidra (Lutra lutra) face parte din familia Mustelidae, subfamilia Canoidea. Se înrudeÈte cu alte animale din aceeaÈi familie, precum: herme linele, dihorii, nevÄstuicile, jderii Èi viezurii. Este un mamifer adaptat la viaa acvaticÄ, foarte activ în timpul nopii Èi se hrÄneÈte cu peÈti, broaÈte, raci Èi alte never tebrate acvatice. Din cauza vânatului excesiv pentru blana foarte valoroasÄ, astÄzi vidra este un animal protejat de lege.

NOUTATI!