DESPRE AGENÅ¢IA ROMÃNÄ DE CONSULTANÅ¢Ä

Agentia romana de consultanta
AgenÈia RomânÄ de ConsultanÈÄ îÈi propune sÄ asigure un cadru de organizare reprezentativ al consultanÈilor din România. Principalul obiect de activitate îl constituie consultanÈa în vederea accesÄrii de fonduri rambursabile Èi nerambursabile, iar misiunea AgenÈiei Române de ConsultanÈÄ este promovarea culturii calitÄÈii în România prin informare, instruire Èi consultanÈÄ.

AgenÈia RomânÄ de ConsultanÈÄ a iniÈiat, desfÄÈurat Èi realizat numeroase programe, proiecte, parteneriate Èi activitÄÈi, în domenii de asistenÈÄ pentru instituÈii de cult, asistenÈÄ socialÄ, consultanÈÄ în managementul calitÄÈii Èi managementul mediului, dintre care amintim:
 
Problemele Cetatii
 
Programul de ConsultanÈÄ la standarde europene – dezvoltare durabilÄ structurat pe cinci componente:
 • DotÄri echipamente TIC Åi Internet
 • CreÅterea gradului de pregÄtire profesionalÄ a consultantului
 • ConsultanÅ£Ä europeanÄ – schimb de experienÅ£Ä cu organizaÅ£ii similare, din alte Å£Äri membre ale Uniunii Europene
 • Promovarea imaginii activitÄÅ£ilor de consultanÅ£Ä
 • Consultantul potrivit la locul potrivit – specializarea în servicii de consultanÅ£Ä pe domenii.
Programul de asistenţĠlansat în luna martie, anul 2008 prin care AgenÅ£ia RomânÄ de ConsultanÅ£Ä:
 • AsigurÄ informarea operativÄ asupra tuturor oportunitÄÅ£ilor de finanÅ£are;
 • OferÄ sinteze ale programelor cu finanÅ£are nerambursabilÄ naÅ£ionale Åi europene;
 • PrezintÄ modalitÄÅ£ile de accesare a fondurilor;
 • OrganizeazÄ întâlniri locale pentru identificarea obiectivelor;
 • RecomandÄ societÄÅ£i specializate pentru realizarea studiilor de fezabilitate, studiilor de evaluare Åi de piaÅ£Ä;
 • AsigurÄ consiliere pentru întocmirea cererii de finanÅ£are;
 • AsigurÄ consiliere pentru managementul proiectelor finanÅ£ate;
 • RecomandÄ societÄÅ£i specializate pentru asistenÅ£a tehnicÄ necesarÄ implementÄrii proiectelor;
 • RecomandÄ societÄÅ£i specializate pentru întocmirea documentaÅ£iilor Åi pentru asistenÅ£a privind achiziÅ£iile publice.

Programul de sprijin al tinerilor prin care AgenÅ£ia RomânÄ de ConsultanÅ£Ä acordÄ burse Åi sprijin tinerilor care se remarcÄ într-un domeniu de activitate sau celor care sunt cu nevoi speciale.

Programul „VOLUNTAR pentru o lunÄ” prin care AgenÅ£ia RomânÄ de ConsultanÅ£Ä oferÄ studenÅ£ilor posibilitatea de a activa timp de o lunÄ în cadrul unei societÄÅ£i de consultanÅ£Ä din România.

Parteneriatul cu AsociaÅ£ia RomânÄ pentru CulturÄ, EducaÅ£ie Åi Sport în vederea implementÄrii proiectului naÅ£ional: Tineretul Implicat în ActivitÄÅ£i de ProtecÅ£ie a Mediului, cofinanÅ£at de Ministerul Mediului Èi PÄdurilor - AdministraÅ£ia Fondului pentru Mediu, prin Programul vizând educaÅ£ia Åi conÅtientizarea publicului privind protecÅ£ia mediului.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintÄ creÅterea gradului de educaÅ£ie ecologicÄ a tinerei generaÅ£ii, prin prezentarea de informaÅ£ii cu privire la starea mediului Èi implicarea participanÅ£ilor în colectarea deÈeurilor aflate pe spaÅ£iul public.

În prezent, AgenÅ£ia RomânÄ de ConsultanÅ£Ä implementeazÄ Proiectul Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0014, ROSCI0106 Åi ROSCI0203, co-finanÅ£at din Fondul European de Dezvoltare RegionalÄ în cadrul Programului OperaÅ£ional Sectorial MEDIU.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintÄ conservarea, protejarea Åi îmbunÄtÄÅ£irea biodiversitÄÅ£ii în siturile Natura 2000: ROSCI0014 – BucÅani, ROSCI0106 – Lunca Mijlocie a ArgeÅului Åi ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la NegraÅi.

Misiunea proiectului o constituie elaborarea planurilor de management pentru cele trei situri, în concordanÈÄ cu mÄsurile de conservare a patrimoniului natural, în ariile naturale protejate ale reÅ£elei Natura 2000.

AgenÅ£ia RomânÄ de ConsultanÅ£Ä este, începând cu noiembrie 2011 custodele siturilor Natura 2000: ROSCI0106 Lunca Mijlocie a ArgeÅului, (situat în judeÅ£ele DâmboviÅ£a Åi Giurgiu) Åi ROSCI0203 Poiana cu narcise de la NegraÅi, (situat în judeÅ£ul ArgeÅ).