BUCŞANI

Consultare factori interesaţi pentru

"Elaborare Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0014 Bucșani”

Agenția Română de Consultanță, în calitate de custode al sitului de importanţă comunitară ROSCI0014 Bucșani, conform convenţie de custodie nr.  355/08.07.2014, încheiată cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, derulează procesul de elaborare a regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0014 Bucșani în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare şi a Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare,

Anexăm prezentei invitaţii proiectul de Regulament al ariei naturale protejate menţionată anterior și aşteptăm cu interes punctul dumneavoastră de vedere însoţit de observaţii şi comentarii la adresa de e-mail: mediu@a-r-c.ro și/sau fax: 021.311.84.34 până cel târziu miercuri 22 octombrie 2014.

Extras din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare:

“Art. 4 - 35. regulament al ariei naturale protejate - documentul în care se includ toate prevederile legate de activităţile umane permise şi modul lor de aprobare, precum şi activităţile restricţionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;

Art. 21 - (2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/structurile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul autorităţilor publice centrale interesate. În cazul în care nu există custozi sau în situaţia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanţare naţională/europeană, acestea pot fi elaborate şi de alte entităţi, urmând să fie însuşite de către custozi, în procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora.

Art. 21 - (4) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.”

Persoană de contact: Ionuț RĂTEZANU, e-mail mediu@a-r-c.ro, telefon 021/311.84.33, fax 021/311.84.34

11 octombrie 2014

Regulamentul Sitului Natura 2000 Bucşani:

 

Situl Natura 2000 Bucşani, cod ROSCI0014, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/ 2011 ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, are o suprafaţă de 513 ha.

Situl Bucşani a fost declarat arie naturală protejată de interes comunitar datorită prezenţei următoarelor:

Tipuri de habitate:

  • 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen
  • 1166 – Specie de amfi bieni şi reptile – Triturus cristatus (Triton cu creastă).

Amplasat în cadrul Câmpiei Cricovului („Pintenul Măgurii”), la aproximativ 3,5 km nord-est de localitatea Bucşani şi 2,5 km sud-vest de comuna I.L. Caragiale, situl este localizat în judeţul Dâmboviţa, parte a Regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia. Din punct de vedere administrativ-teritorial, perimetrul aparţine atât comunei Bucşani (9% din suprafaţa) cât şi comunei I.L. Caragiale (<1% din suprafaţă).

 

Aria prezintă însemnătate deosebită datorită prezenţei pădurii compacte de tip stejăret, cu arborete de vârstă variind între 20 şi 140 de ani, ce se integrează în cadrul habitatului „Păduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic şi medio-european şi cu Carpinion betuli”.

Caracteristica acestei zone de câmpie piemontană este că apare pe un fundament subcarpatic acoperit de aluviuni.

Terenul aferent sitului Bucşani este drenat de râul Crivăţ (afluent al Ialomiţei), ce prezintă în acest sector un curs temporar de apă, alimentat în mare parte pluvialnival. Majoritatea izvoarelor afluente provin de sub Măgura Bucșani.

Datorită poziţiei sale la contactul imediat cu Subcarpaţii, în cadrul Câmpiei piemontane Cricov, se manifestă în mod evident trăsăturile unui climat continental-temperat de adăpost. Încadrat arealului cu climă de câmpie, regimul climatic general se caracterizează prin veri calde, cu precipitaţii atmosferice moderate, şi ierni nu prea reci.

Datorită particularităţilor suprafeţei active, care imprimă aspecte specifice în regimul elementelor climatice, zona se remarcă printr-un topoclimat specific câmpurilor interfluviale.

Dintre speciile de faună prezente în sit, amintim: căpriorul, mistreţul, vulpea, ariciul, iepurele, şoarecele de pădure, şoarecele gulerat de pădure, piţigoiul, cinteza, privighetoarea, mierla, ciocănitoarea, gaiţa, buha, corbul.

În vecinătatea Sitului Bucşani se regăseşte cea mai mare rezervaţie de zimbri din România ca număr de exemplare, denumită Rezervația din Pădurea Neagră. În cadrul acestei rezervaţii se protejează şi se conservă zimbrul (bizonul european), specie pe cale de dispariţie în natură, protejată prin lege.

Zimbrul a dispărut din pădurile țării noastre de mai bine de un secol, astăzi regăsindu-se numai în rezervații.

Rezervația din Pădurea Neagră are o suprafață de 162 de ha, unde se găsește un efectiv de 32 de exemplare.

Zimbrii pot fi admirați în Rezervația Dragoș-Vodă de la Vânători Neam, în rezervația Valea Zimbrilor din Vama Buzăului, la Hațeg - Slivu și în grădinile zoologice din Târgoviște și București.