BUCÃ…žANI

Consultare factori interesaţi pentru

"Elaborare Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0014 BucÈ™ani”

AgenÈ›ia Română de Consultanță, în calitate de custode al sitului de importanţă comunitară ROSCI0014 BucÈ™ani, conform convenÅ£ie de custodie nr.  355/08.07.2014, încheiată cu Ministerul Mediului Ã…Ÿi Schimbărilor Climatice, derulează procesul de elaborare a regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0014 BucÈ™ani în conformitate cu OrdonanÅ£a de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei Ã…Ÿi faunei sălbatice, aprobată cu modificări Ã…Ÿi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările È™i completările ulterioare Ã…Ÿi a Ordinului ministrului mediului È™i schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare Ã…Ÿi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările È™i completările ulterioare,

Anexăm prezentei invitaÅ£ii proiectul de Regulament al ariei naturale protejate menÅ£ionată anterior È™i aÃ…Ÿteptăm cu interes punctul dumneavoastră de vedere însoÅ£it de observaÅ£ii Ã…Ÿi comentarii la adresa de e-mail: mediu@a-r-c.ro È™i/sau fax: 021.311.84.34 până cel târziu miercuri 22 octombrie 2014.

Extras din OrdonanÅ£a de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei Ã…Ÿi faunei sălbatice, aprobată cu modificări Ã…Ÿi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările È™i completările ulterioare:

“Art. 4 - 35. regulament al ariei naturale protejate - documentul în care se includ toate prevederile legate de activităÅ£ile umane permise Ã…Ÿi modul lor de aprobare, precum Ã…Ÿi activităÅ£ile restricÅ£ionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;

Art. 21 - (2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management Ã…Ÿi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către AgenÅ£ia NaÅ£ională pentru ProtecÅ£ia Mediului/structurile din subordinea acesteia, după caz, Ã…Ÿi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităÅ£ii publice centrale pentru protecÅ£ia mediului Ã…Ÿi pădurilor, cu avizul autorităÅ£ilor publice centrale interesate. În cazul în care nu există custozi sau în situaÅ£ia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanÅ£are naÅ£ională/europeană, acestea pot fi elaborate Ã…Ÿi de alte entităÅ£i, urmând să fie însuÃ…Ÿite de către custozi, în procesul elaborării Ã…Ÿi, respectiv, al aprobării acestora.

Art. 21 - (4) Respectarea planurilor de management Ã…Ÿi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităÅ£ile care reglementează activităÅ£i pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum Ã…Ÿi pentru persoanele fizice Ã…Ÿi juridice care deÅ£in sau care administrează terenuri Ã…Ÿi alte bunuri Ã…Ÿi/sau care desfăÅŸoară activităÅ£i în perimetrul Ã…Ÿi în vecinătatea ariei naturale protejate.”

Persoană de contact: IonuÈ› RÄ‚TEZANU, e-mail mediu@a-r-c.ro, telefon 021/311.84.33, fax 021/311.84.34

11 octombrie 2014

Regulamentul Sitului Natura 2000 BucÃ…Ÿani:

 

Situl Natura 2000 BucÃ…Ÿani, cod ROSCI0014, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului Ã…Ÿi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului È™i Pădurilor nr. 2387/ 2011 ca parte integrantă a reÅ£elei ecologice europene Natura 2000 în România, are o suprafaţă de 513 ha.

Situl BucÃ…Ÿani a fost declarat arie naturală protejată de interes comunitar datorită prezenÅ£ei următoarelor:

Tipuri de habitate:

  • 91Y0 – Păduri dacice de stejar Ã…Ÿi carpen
  • 1166 – Specie de amfi bieni Ã…Ÿi reptile – Triturus cristatus (Triton cu creastă).

Amplasat în cadrul Câmpiei Cricovului („Pintenul Măgurii”), la aproximativ 3,5 km nord-est de localitatea BucÃ…Ÿani Ã…Ÿi 2,5 km sud-vest de comuna I.L. Caragiale, situl este localizat în judeÅ£ul DâmboviÅ£a, parte a Regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia. Din punct de vedere administrativ-teritorial, perimetrul aparÅ£ine atât comunei BucÃ…Ÿani (9% din suprafaÅ£a) cât Ã…Ÿi comunei I.L. Caragiale (<1% din suprafaţă).

 

Aria prezintă însemnătate deosebită datorită prezenÅ£ei pădurii compacte de tip stejăret, cu arborete de vârstă variind între 20 Ã…Ÿi 140 de ani, ce se integrează în cadrul habitatului „Păduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic Ã…Ÿi medio-european Ã…Ÿi cu Carpinion betuli”.

Caracteristica acestei zone de câmpie piemontană este că apare pe un fundament subcarpatic acoperit de aluviuni.

Terenul aferent sitului BucÃ…Ÿani este drenat de râul CrivăÅ£ (afluent al IalomiÅ£ei), ce prezintă în acest sector un curs temporar de apă, alimentat în mare parte pluvialnival. Majoritatea izvoarelor afluente provin de sub Măgura BucÈ™ani.

Datorită poziÅ£iei sale la contactul imediat cu SubcarpaÅ£ii, în cadrul Câmpiei piemontane Cricov, se manifestă în mod evident trăsăturile unui climat continental-temperat de adăpost. Încadrat arealului cu climă de câmpie, regimul climatic general se caracterizează prin veri calde, cu precipitaÅ£ii atmosferice moderate, Ã…Ÿi ierni nu prea reci.

Datorită particularităÅ£ilor suprafeÅ£ei active, care imprimă aspecte specifice în regimul elementelor climatice, zona se remarcă printr-un topoclimat specific câmpurilor interfluviale.

Dintre speciile de faună prezente în sit, amintim: căpriorul, mistreÅ£ul, vulpea, ariciul, iepurele, Ã…Ÿoarecele de pădure, Ã…Ÿoarecele gulerat de pădure, piÅ£igoiul, cinteza, privighetoarea, mierla, ciocănitoarea, gaiÅ£a, buha, corbul.

În vecinătatea Sitului BucÃ…Ÿani se regăseÃ…Ÿte cea mai mare rezervaÅ£ie de zimbri din România ca număr de exemplare, denumită RezervaÈ›ia din Pădurea Neagră. În cadrul acestei rezervaÅ£ii se protejează Ã…Ÿi se conservă zimbrul (bizonul european), specie pe cale de dispariÅ£ie în natură, protejată prin lege.

Zimbrul a dispărut din pădurile È›ării noastre de mai bine de un secol, astăzi regăsindu-se numai în rezervaÈ›ii.

Rezervația din Pădurea Neagră are o suprafață de 162 de ha, unde se găsește un efectiv de 32 de exemplare.

Zimbrii pot fi admiraÈ›i în RezervaÈ›ia DragoÈ™-Vodă de la Vânători Neam, în rezervaÈ›ia Valea Zimbrilor din Vama Buzăului, la HaÈ›eg - Slivu È™i în grădinile zoologice din TârgoviÈ™te È™i BucureÈ™ti.